«محمد رفیق صدیقی» یکی از معترضان می‌گوید که دو سال از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال در کابل و در ولایات گذشته اما تا کنون برگزار نشده است.

وی افزود که عدم برگزاری انتخابات فدراسیون کشور سبب دلسردی علاقه مندان فوتبال به این رشته ورزشی شده است.

این در حالیست که چندی پیش فوتبالیستان و مربیان فوتبال در کابل نیز با برپایی خیمه تحصن خواستار برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال شده بودند.